fbpx

Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Nota informare GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Gastromed SRL

– Clinica 360-

 • Ce date prelucrăm?

Pentru identificare si pentru a-ti putea oferi serviciile medicale de care ai nevoie, Clinica 360 prelucrează următoarele categorii de date:

Date de identificare: Nume si prenume, domiciliul, reședința, serie si nr. CI/certificate de naștere, vârsta, sex, adresa de e-mail, funcție/statut, număr de telefon, cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii) și eventual copie CI.

Date cu caracter medical ( date privind sănătatea): informații card asigurat; istoric medical; diagnostic; tratament, date genetice, rezultate investigații si analize medicale simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, orice alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie

Imaginea video – în incintele noastre unde avem instalate camere de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere.

Detalii de contact: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN.

Detalii profesionale: angajator; funcție; număr legitimaţie.

Detalii referitoare la asigurări: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator.

 • Sursa datelor

Cele mai multe informații le colectam direct de la dumneavoastră atunci când folosiți servicii medicale într-una din clinicile sau laboratoarele noastre.

Pentru serviciile de medicina muncii, angajatorul dumneavoastră ne transmite date cu privire la dumneavoastră care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); identitate angajator; detalii profesionale; date de contact (telefon si / sau email).

Pentru beneficiarii de abonamente medicale contractate de angajatorul dumneavoastră, primim de la acesta nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon si/ sau email).

Pentru beneficiarii de asigurări medicale, primim din partea asiguratorul dumneavoastră: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon si / sau email).

 • Scopul si temeiurile legale de prelucrare

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectiva a serviciilor medicale, in scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Operatorului, in vederea stabilirii diagnosticelor medicale, in scopuri de medicina preventiva sau a muncii, pentru efectuarea actului medical, in interesul legitim al Clinicii 360 in cazuri documentate , în special în vederea îmbunatățirii continue a serviciilor medicale, iar de cele mai multe ori pe baza consimțământului dumneavoastră.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează:

– pentru prestarea serviciilor medicale numai după obținerea consimţământului scris și informat al persoanei vizate, în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alineat 2) litera a) din Regulament;

– în vederea realizării programărilor în unitatea sanitara, efectuării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient, potrivit art. 9 alin. 2) litera h) din Regulament,.

– în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate , conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;

– în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacienții care nu sunt asigurați sau care beneficiază de servicii medicale nedecontate de CAS, în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulament;

– în scop de corespondență/raportare prin e-mail către D.S.P. privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulament ( obligație legală) și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății actualizată și republicată;

– pentru prestarea efectiva a serviciului medical, având in vedere specificul activității noastre, in conformitate cu art. 9, alin. (2), lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacității de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”

– în scop de filmare/înregistrare în cadrul diferitelor intervenții/investigații conform articolului 6 alin 1) litera a) din Regulament, cu acordului liber exprimat de pacient, si informat în prealabil;

– în cazul supravegherii video, in scopul asigurării securității bunurilor și persoanelor, precum si al comunicărilor informațiilor prin poștă electronică, telefon , sms, prelucrarea fiind justificata de interesul legitim al operatorului in conformitate cu art. 6, alin 2 lit. f )din Regulament.

– pentru comunicarea chestionarului de satisfacție a pacientului, prin intermediul serviciilor de comunicare electronice ( sms), în vederea evaluării serviciilor medicale, numai după obținerea consimţământului și în prealbil informat al persoanei vizate, în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a)

 • Perioada de stocare

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale in domeniul sănătății pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Clinicii 360:

– Datele care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata actului medical/spitalizare de zi cat si după, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă.

– Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

– Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare.

Chestionarul de satisfacție a pacientului nu cuprinde date cu caracter personal care sa conducă la identificarea dv. Chestionarul este anonim și confidențial

 • De la cine colectăm datele dv?

Putem colecta informații despre sau în legătura cu dv.:

 • direct de la dv. prin intermediul contactului cu noi, la Recepție si inclusiv prin telefon.

 • părinții sau tutorii dvs. daca aveți vârsta mai mica de 16 ani;

 • angajatorul dvs. daca acesta a încheiat pentru dv. un abonament de sănătate;

 • un membru al familiei sau altcineva care acționează in numele dvs.;

 • asiguratul principal, daca sunteți dependent printr-o poliță de asigurare de familie;

 • angajatorul dvs. daca sunteți acoperit de o polița de asigurare pe care acesta a încheiat-o.

In cazul in care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastră, ne aflam in imposibilitatea de a va putea oferi serviciile pe care le solicitați.

 • Locul prelucrării datelor dv.

Datele sunt colectate si utilizate in Romania. Stocarea acestora se face in Data Center in Romania.

 • Cine mai poate avea acces la datele dv.?

-Autoritățile competente din domeniul sănătății

-Organe de cercetare, avocați , executori judecătorești

-Furnizorii Clinicii 360 de servicii medicale, cu care Clinica se află in relații contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator

-Alți furnizori cu care Clinica se află in relații contractuale

-Prestatori de servicii de marketing si alte servicii similare, in cazul in care Clinica are consimțământul dv pentru activități de marketing, feed-back.

-Colaboratorilor noștri: Asirom, Omniasig, Signal Iduna, Euroins

 • Care sunt Drepturile dv. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individual automatizate, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 • Dreptul de acces va permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca se prelucrează sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucram;

 • Dreptul la rectificarea datelor presupune ca aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră.

 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstanțe, precum ar fi : (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dv. au fost prelucrate ilegal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita si de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstanțe, precum: (i) atunci când dv. contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dv. au fost prelucrate ilegal, iar dv. va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

 • Dreptul la opoziție presupune ca, in orice moment, aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal in anumite circumstanțe, precum: (i) atunci când prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune ca aveți dreptul de a primi datele care va privesc si pe care le-ați furnizat Clinicii, in cazul in care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract si numai daca aceasta a fost realizata prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dv. sau va pot afecta in mod similar într-o măsura semnificativa.

 • Dreptul de retragere a consimțământului. Consimțământul poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – consimțământul persoanei vizate- aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Clinica 360 nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri astfel cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Clinica 360 prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, dupa cum urmeaza:

DATE CU CARACTER PERSONAL SCOPURILE PRELUCRARII TERMENUL JURIDIC AL PRELUCRARII DURATA STOCARE DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONA TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI A SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN
Date de identificare Nume si prenume, domiciliul, resedinta, serie si nr. CI/certificate de nastere, CNP,varsta, sex, adresa de e-mail, functie/statut, numar de telefon, copie CI Asigurarea protectiei sociale prin servicii de sănătate,evidenta pacienti in sistem informatic intern, efectuare de interventii/investigatiacordare asistenta medicala, efectuare proceduri terapeutice; consult medical, prescriere tratament, emitere recomandari medicale, internare de zi, recoltare analize de laborator ; completare evidente si formulare specifice (consimtamant pacient informat, chestionar evaluare stare de sanatate, fisa de observatie, scrisoare medicala, bilet de trimitere); comunicarea informarilor privind activitatea operatorului prin posta electronica, telefon, sms.; monitorizarea accesului persoanelor in unitatea sanitara, securritatea spatiilor, bunurilor si persoanelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul indeplinirii unor obligatii legale, executarii unui contract cu persoana vizata, consimtamantul acesteia, si interesele legitime urmarite de operator:

– medicale cu obținerea consimţământului persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alineat 2) litera a) din Regulament

– potrivit art 9 alin. 2) litera h) din Regulament, în vederea realizării programărilor în unitatea sanitara, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient.

– în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate , conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;

– în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulament, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii care nu sunt asigurati sau care beneficieaza de servicii medicale nedecontate de CAS;

– în scop de corespondență/raportare prin e-mail către DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulament ( obligatie legala) și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată;

– pentru prestarea efectiva a serviciului medical, avand in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. (2), lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”

-în scop de filmare/inregistare în cadrul diferitelor intervenții/investigatii conform articolului 6 alin 1) litera a) din Regulament, cu acordului liber exprimat de pacient, si informat în prealabil;

– interesul legitim al operatorului, in cazul supravegherii video, in scopul asigurarii securității bunurilor și persoanelor, precum si al comunicarilor informatiilor prin pota electronica, telefon , sms in conformitate cu art 6, alin 2 lit f )din Regulament cu obținerea consimţământului persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alineat 2) litera a) din Regulament

– potrivit art 9 alin. 2) litera h) din Regulament, în vederea realizării programărilor în unitatea sanitara, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient.

– în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate , conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;

– în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulament, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii care nu sunt asigurati sau care beneficieaza de servicii medicale nedecontate de CAS;

– în scop de corespondență/raportare prin e-mail către DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulament ( obligatie legala) și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată;

– pentru prestarea efectiva a serviciului medical, avand in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. (2), lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”

-în scop de filmare/inregistare în cadrul diferitelor intervenții/investigatii conform articolului 6 alin 1) litera a) din Regulament, cu acordului liber exprimat de pacient, si informat în prealabil;

– interesul legitim al operatorului, in cazul supravegherii video, in scopul asigurarii securității bunurilor și persoanelor, precum si al comunicarilor informatiilor prin pota electronica, telefon , sms in conformitate cu art 6, alin 2 lit f )din Regulament

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Gastromed SRL-Clinica 360:

– Datele care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata actului medical/spitalizare de zi cat si dupa, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă.

-Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

– Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

Directia de Sanatate Publica

Nu este cazul

Casa Naționala de Asigurari Sociale de Sanatate
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS)
Alti furnizori de servicii de sanatate acreditati (sau alte entitati acreditate, dacă legea o cere în mod expres)
Date cu caracter medical ( date privind sănătatea): informatii card asigurat; istoric medical; diagnostic; tratament, date genetice, rezultate investigatii si analize medicale

Imaginea video

Institutii si/sau autoritati publice

Furnizorii nostri de servicii medicale, cu care ne aflam in relatii contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator, cabinete medicale PFA, SRL,CIM partenere,

Nume, prenume, număr de telefon Comunicarea chestionarului de satisfacție a pacientului, prin intermediul serviciilor de comunicare electronice ( sms), în vederea evaluării serviciilor medicale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul interesele legitime urmarite de operator (evaluarea și îmbunatățirii continuuă a serviciilor medicale) , numai după obținerea consimţământului persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a).

Chestionarul de satisfacție a pacientului nu cuprinde date cu caracter personal care sa conducă la identificarea dv.

Chestionarul este anonim și confidențial

Nu este cazul Nu este cazul

Pentru toti clientii noștri, putem colecta informatii:

 • Direct de la dv. prin intermediul contactului cu noi, la Receptie si inclusiv prin telefon.
 • parintii sau tutorii dvs. daca aveti varsta mai mica de 16 ani;
 • angajatorul dvs. daca acesta a incheiat pentru dvs un abonament de sanatate;
 • un membru al familiei sau altcineva care actioneaza in numele dvs.;
 • asiguratul principal, daca sunteti dependent printr-o polita de asigurare de familie;
 • angajatorul dvs. daca sunteti acoperit de o polita de asigurare pe care acesta a incheiat-o;

In cazul in care nu sunteti de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra, ne aflam in imposibilitatea de a va putea oferi serviciile pe care le solicitati.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individual automatizate, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Atunci cand prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – consimtamantul persoanei vizate – aveti dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Clinica 360 nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri astfel cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Gastromed SRL-Clinica 360 la adresa: gdpr@clinica360.ro sau în scris la sediul clinicii.