fbpx

Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Nota informare GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Gastromed SRL

– Clinica 360-

Gastromed SRL-Clinica 360 – in calitate de operator- vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare Regulamentul) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a solicita si alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Gastromed SRL-Clinica 360, strict în conformitate cu prevederile legale.

Gastromed SRL-Clinica 360 prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, dupa cum urmeaza:

DATE CU CARACTER PERSONAL SCOPURILE PRELUCRARII TERMENUL JURIDIC AL PRELUCRARII DURATA STOCARE DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONA TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI A SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN
Date de identificare Nume si prenume, domiciliul, resedinta, serie si nr. CI/certificate de nastere, CNP,varsta, sex, adresa de e-mail, functie/statut, numar de telefon, copie CI Asigurarea protectiei sociale prin servicii de sănătate,evidenta pacienti in sistem informatic intern, efectuare de interventii/investigatiacordare asistenta medicala, efectuare proceduri terapeutice; consult medical, prescriere tratament, emitere recomandari medicale, internare de zi, recoltare analize de laborator ; completare evidente si formulare specifice (consimtamant pacient informat, chestionar evaluare stare de sanatate, fisa de observatie, scrisoare medicala, bilet de trimitere); comunicarea informarilor privind activitatea operatorului prin posta electronica, telefon, sms.; monitorizarea accesului persoanelor in unitatea sanitara, securritatea spatiilor, bunurilor si persoanelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza:

pentru prestarea serviciilor medicale cu obținerea consimţământului persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alineat 2) litera a) din Regulament,

– potrivit art 9 alin. 2) litera h) din Regulament, pentru stabilirea unui diagnostic medical si furnizarea de asistenta medicala (în vederea realizării programărilor în unitatea sanitaria actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient).

– în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate , conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;

– în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulament, pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii care nu sunt asigurati sau care beneficieaza de servicii medicale nedecontate de CAS;

– în scop de corespondență/raportare prin e-mail către DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulament (indeplinire obligatie legala) și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată;

– pentru prestarea efectiva a serviciului medical, avand in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. (2), lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”

-în scop de filmare/inregistare în cadrul diferitelor intervenții/investigatii conform art. 6 alin 1) litera a) din Regulament, cu acordului liber exprimat de pacient, si informat în prealabil;

– in scopul intereselor legitime urmarite de operator, in cazul supravegherii video, in scopul asigurarii securității bunurilor și persoanelor, precum si al comunicarilor informatiilor prin posta electronica, telefon , sms in conformitate cu art 6, alin 2 lit f )din Regulament

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Gastromed SRL-Clinica 360:

– Datele care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata actului medical/spitalizare de zi cat si dupa, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă.

-Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

– Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

Directia de Sanatate Publica

Nu este cazul

Casa Naționala de Asigurari Sociale de Sanatate
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS)
Alti furnizori de servicii de sanatate acreditati (sau alte entitati acreditate, dacă legea o cere în mod expres)
Date cu caracter medical ( date privind sănătatea): informatii card asigurat; istoric medical; diagnostic; tratament, date genetice, rezultate investigatii si analize medicale

Imagine video

Institutii si/sau autoritati publice

Furnizorii nostri de servicii medicale, cu care ne aflam in relatii contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator, cabinete medicale PFA, SRL,CIM partenere,

Pentru toti clientii noștri, putem colecta informatii:

  • Direct de la dv. prin intermediul contactului cu noi, la Receptie si inclusiv prin telefon.
  • parintii sau tutorii dvs. daca aveti varsta mai mica de 16 ani;

  • angajatorul dvs. daca acesta a incheiat pentru dvs un abonament de sanatate;

  • un membru al familiei sau altcineva care actioneaza in numele dvs.;

  • asiguratul principal, daca sunteti dependent printr-o polita de asigurare de familie;

  • angajatorul dvs. daca sunteti acoperit de o polita de asigurare pe care acesta a incheiat-o;

In cazul in care nu sunteti de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra, ne aflam in imposibilitatea de a va putea oferi serviciile pe care le solicitati.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individual automatizate, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Atunci cand prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – consimtamantul persoanei vizate – aveti dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Clinica 360 nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri astfel cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Gastromed SRL-Clinica 360 la adresa: gdpr@clinica360.ro sau în scris la sediul clinicii.